เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2566
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๖๖ เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหาร
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรม
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามกอล์ฟ)
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้วร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกฎหมาย
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหาร)
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ)
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้วร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (เพิ่มเติม)
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้