เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2552
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7 คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
8 คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการจัดตั้ง)
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล _ก.บ.ม._ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยฯ
11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสักนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
16 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
17 คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
18 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของคณบดีคณะครุศาสตร
21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร
23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์
24 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
31 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
32 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
33 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารอัตรากำลังเพื่อต่อเวลาราชการ
34 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
35 คำสังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
36 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
37 คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
38 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
39 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
40 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
42 คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
43 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
44 คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
45 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีการเกษตร
46 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
47 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
48 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
49 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
50 คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
52 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร
54 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
56 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
57 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผอ.สำนักวิทยบริการฯ ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ และผอ.สถาบันวิจัยฯ
58 คำสั่งแต่งตั้ง คกก.จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสรรหาคณบดีฯ
59 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
60 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
61 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
62 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
63 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี (เพิ่มเติม)
64 คำสั่ง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย