เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2556
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๙/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๘/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกรติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี (แก้ไขเพิ่มเติม)
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๖/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(แก้ไขเพิ่มเติม)
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๕/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๓/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๒/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๙/๒๕๕๖ เรื่องถอดถอนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๘/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม)
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (เพิ่มเติม)
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๖/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เพิ่มเติม)
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๕/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (เพิ่มเติม)
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๓/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ (เพิ่มเติม)
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๒/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์(เพิ่มเติม)
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย(เพิ่มเติม)
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๙/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(เพิ่มเติม)
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๘/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา(เพิ่มเติม)
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์(เพิ่มเติม)
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๖/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(เพิ่มเติม)
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๕/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์(เพิ่มเติม)
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เพิ่มเติม)
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๓/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ(เพิ่มเติม)
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๒/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เพิ่มเติม)
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์(เพิ่มเติม)
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร(เพิ่มเติม)
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๙/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์(เพิ่มเติม)
32 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๘/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
33 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
34 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๖/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
35 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๕/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
36 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
37 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๓/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
38 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๒/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
40 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
42 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
43 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
44 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(เพิ่มเติม)
45 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(เพิ่มเติม)
46 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม)
47 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(แก้ไขเพิ่มเติม)
48 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
49 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(เพิ่มเติม)
50 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์(ก.อ.ร.)
51 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
52 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี(เพิ่มเติม)
53 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ(เพิ่มเติม)
54 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
55 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
56 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(เพิ่มเติม)
57 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
58 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย
59 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
60 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
61 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
62 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร)
63 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี
64 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ( ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
65 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
66 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย