เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2553
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๖/๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๕/๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๓/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ก.บ.ม.)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(เพิ่มเติม)
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๒/๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผุ้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๐/๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๕๓ ถอดถอนและแต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๕๓ ยกเลิกการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิืทยาการจัดการ
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประจำคณะนิเทศศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการจัดตั้ง)
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๓ แต่งตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี (เพิ่มเติม)
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๓ แต่งตั้งรักษาการคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (โครงการจัดตั้ง)
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกการดำรงตำแหน่งสภาวิชาการ
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกการดำรงตำแหน่งสภาวิชาการ
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะนิเทศศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (โครงการจัดตั้ง)
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการจัดตั้ง)
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (โครงการจัดตั้ง)
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
32 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
33 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี