เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2559
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง ผู้คณะกรรมการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี (เพิ่มเติม)
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง ผู้คณะกรรมการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี (แก้ไขเพิ่มเติม)
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม)
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม)
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ(เพิ่มเติม)
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพรรณี
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราาชภัฏรำไพพรรณี
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการกฎหมาย
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)