เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2554
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๑/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีความของสภามหาวิทยาลัย
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๐/๒๕๕๔ แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๙/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๘/๒๕๕๔ แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๗/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนคณบดีและผู้อำนวยการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๖/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๕/๒๕๕๔ เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนคณาจารย์คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๓/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๒/๒๕๕๔ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (กอส.)
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๕๔ แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีี
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอธิการบดีและคณบดี
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๔ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเพื่อต่อเวลาราชการ
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๔ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๔ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๕๔ ถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
32 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๔ ถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะนิเทศศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
33 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
34 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
35 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๕๔ แต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
36 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
37 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ี
38 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๕๔ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์