เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2564
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง อนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ยกเลิก)
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลาขานุการคณธกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณธกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณธกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมปละพัฒนาชุมชน
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยและเลขานุการคณธกรรมการสรรหาคณบดีคณธพยาบาลศาสตร์
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงาน อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามกอล์ฟ)
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี (แก้ไขเพิ่มเติม)
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จ้างอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการวินิจฉัยภาระงานทางวิชาการ
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ศักยภาพขององค์กรและตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหาร (เพิ่มเติม)
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงาน อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
32 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างประมวลผลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มเติม)
33 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหาร)
34 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
35 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
36 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
38 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
39 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
40 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
41 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
42 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
43 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
44 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
45 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครื่องข่ายชุมชน
46 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน (เพิ่มเติม)
47 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
48 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม)
49 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
50 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
51 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
53 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
55 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
56 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)
57 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณธกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
58 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ (เพิ่มเติม)
59 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)
61 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
62 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
63 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
64 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (เพิ่มเติม)