เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2550
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี
4 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี
5 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์
10 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์
11 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15 เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
17 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
19 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยให้ต่อเวลาราชการ
20 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(ก.บ.ม.)
21 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
22 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23 เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
24 เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี