เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2565
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงาน อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม)
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณบดีคณะครุศาสตร์
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณบดีคณะนิติศาสตร์
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (เพิ่มเติม)
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ (เพิ่มเติม)
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี (แก้ไขเพิ่มเติม)
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณธกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เพิ่มเติม)
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามกอล์ฟ)
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
32 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
33 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
34 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
35 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
36 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
37 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงาน อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
38 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี (เพิ่มเติม)
39 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย