เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2549
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย...จากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนายการ มหาวิทยาลัย
2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ม. (เพิ่มเติม)
3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ม. (เพิ่มเติม)
4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ม. อธิการบดีและคณบดี
5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ม. อธิการบดีและคณบดี
6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ ม. (เพิ่มเติม)
7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ ม. (เพิ่มเติม)
8 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
10 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของ มหาวิทยาลัย
11 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของ มหาวิทยาลัย