เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2560
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ปรักาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (แก้ไขเพิ่มเติม)
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณธอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๐/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู็อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี (เพิ่มเติม)
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๖/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (เพิ่มเติม)
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (เพิ่มเติม)
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ (เพิ่มเติม)
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม)
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และงสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์(เพิ่มเติม)
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการกฎหมาย (เพิ่มเติม)
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ (เพิ่มเติม)
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณธบดีคณะอุตสาหกรรม
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี (เพิ่มเติม)
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
32 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (แก้ไขเพิ่มเติม)
33 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง ที่ปรึกษากฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
34 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
35 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
36 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
37 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน (เพิ่มเติม)
38 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม)
39 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง กรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
40 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
41 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
42 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี (เพิ่มเติม)
43 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
44 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุ่งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
45 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการกฎหมาย