เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2557
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ก.บ.ม.)
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย (เพิ่มเติม)
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ และผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สภามหาวิทยาลัย (กอส.)
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๗ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัย
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
32 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
33 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
34 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
35 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ(เพิ่มเติม)
36 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(เพิ่มเติม)
37 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย
38 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (กอส.)
39 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มติม)
40 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มติม)
41 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มเติม)
42 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย