เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

บุคลากรหน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวศศิร์กร อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวนุจรี อัมพะลพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา เรืองภักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชัชนันท์ ร่อนจินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรุ่งนภา ศรีสรรจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป