เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คณะกรรมการบริหารฯ (ปัจจุบัน)

ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
ประธานกรรมการ
(อธิการบดี)
ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์
กรรมการ
(รองอธิการบดี)
ผศ.ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
กรรมการ
(รองอธิการบดี)
ผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์
กรรมการ
(รองอธิการบดี)
ผศ.ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ
กรรมการ
(รองอธิการบดี)
ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
กรรมการ
(รองอธิการบดี)
ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
กรรมการ
(รองอธิการบดี)
รศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
กรรมการ
(ผู้ช่วยอธิการบดี)
ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา
กรรมการ
(ผู้ช่วยอธิการบดี)
ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี
กรรมการ
(ผู้ช่วยอธิการบดี)
ผศ.ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี
กรรมการ
(คณบดีคณะครุศาสตร์)
ผศ.เลิศชัย จิตร์อารี
กรรมการ
(คณบดีเทคโนโลยีการเกษตร)
ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย
กรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ผศ.ดร.ชูวงศ์ อุบาลี
กรรมการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
ผศ.วิชลัดดา อุ่นสะอาด
กรรมการ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
กรรมการ
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
นายทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล
กรรมการ
(คณบดีคณะนิติศาสตร์)
อ.ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา
กรรมการ
(คณบดีคณะนิเทศศาสตร์)
ผศ.ปฏิคม ทองจริง
กรรมการ
(คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ)
รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
กรรมการ
(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
รศ.ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
กรรมการ
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู
กรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ)
ผศ.วารินทร์ สุภากรณ์
กรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ)
ผศ.สุทธินันท์ โสตวิถี
กรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ)
ผศ.สมพงษ์ เส้งมณีย์
กรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินฯ)
ผศ.นาวี เปลี่ยวจิตร์
กรรมการ
(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)
นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)