เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คณะกรรมการสภา มร.รพ. (ปัจจุบัน)

พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ
นายกสภามหาวิทยาลัย
นายประเสริฐ ศิริ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.อ.วิชา ศิริธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสิทธิพร ครุฑนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พีระ รัตนวิจิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(อธิการบดี)
ผศ.นาวี เปลี่ยวจิตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)
วศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)
ผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
(รองอธิการบดี)
รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
(คณบดี)
ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
(คณบดี)
รศ.ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
(ผู้อำนวยการ)
ผศ.ดร.โชติ เนืองนันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.พิสุทธิ์ การบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.วงธรรม สรณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ผศ.ธฤษวรรณ บัวศรีคำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ผศ. ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดี)