เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [๑๗ เมษายน ๒๕๖๒]
2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายสิทธิพร ครุฑนาค ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๘
8 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑
9 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต)
10 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
11 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๕
12 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ)