เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คณะกรรมการสภาวิชาการ (ปัจจุบัน)

ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
ประธานกรรมการ
(อธิการบดี)
รศ.ดารณี นวพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะครุศาสตร์)
ดร.วิชญา กันบัว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
ผศ.ไพโรจน์ แสงจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
ผศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
ผศ.ดร.โอม หุวะนันทน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะวิทยาการจัดการ)
ดร.ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะนิติศาสตร์)
รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะนิเทศศาสตร์)
รศ.ดร.นกุล คูหะโรจนานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ)
ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(คณะพยาบาลศาสตร์)
ผศ.ดร.ธันวดี ดอนวิเศษ
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะครุศาสตร์)
ผศ.ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ผศ.ธฤษวรรณ บัวศรีคำ
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
ผศ.ดร.ชุตาภา คุณสุข
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
ผศ.จิตติมา สิงหธรรม
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะวิทยาการจัดการ)
ผศ.กุลปราณี ศรีใย
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะนิติศาสตร์)
ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะนิเทศศาสตร์)
ผศ.ปฏิคม ทองจริง
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ)
ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
กรรมการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(คณะพยาบาลศาสตร์)
ผศ.ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
(รองอธิการบดี)