เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คณะกรรมการส่วนงานภายใน (ปัจจุบัน)

นายสิทธิพร ครุฑนาค
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ดารณี นวพันธุ์
รองประธานกรรมการ
(กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์เฉลา ประเสริฐสังข์
ที่ปรึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาศ อินทรวงษ์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ
กรรมการ
(ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)
นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์
เลขานุการ
(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)