เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน

(ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 22/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561)
รองศาสตราจารย์เฉลา ประเสริฐสังข์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายสิทธิพร ครุฑนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ดารณี นวพันธุ์
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาศ อินทรวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการ
นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เลขานุการ