เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คณะกรรมการติดตามฯ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
(ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 24/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563)
ครบวาระวันที่ 6 ธันวาคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
ประธานกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
รองประธานกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)