เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

วิสัยทัศน์

สื่อกลาง ประสานงาน ติดตาม รวบรวม รายงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลดำเนินงาน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อสนันสนุน ภารกิจและเป้าหมาย ของสภามหาวิทยาลัย ที่เอื้อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

หน่วยงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทำหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดังนี้

  • ติดต่อสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายในและภายนอก ที่ต้องการติดต่อกับสภามหาวิทยาลัย
  • รวบรวมกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่งของสภามหาวิทยาลัย เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  • จัดประชุมและประสานงานเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำวาระการประชุม
  • ติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
  • ประสานงานและสนับสนุนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี รวมทั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
  • ติดตาม/สนับสนุน/ส่งเสริม/ประสานงาน รวมถึงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
  • ประสานงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสารสนเทศที่จำเป็นต่อการกำหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย ให้แก่ บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป