เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ภารกิจหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ภารกิจของกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยบริหารงานทั่วไป หน่วยกิจการสภามหาวิทยาลัย และหน่วยติดตามและประเมินผลงาน ดังนี้

1. หน่วยบริหารงานทั่วไป แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการรับและส่งหนังสือ หมายถึง งานลงทะเบียนรับและส่งหนังสือราชการจากหน่วยงานภายในและภายนอกด้วยระบบ E-document พร้อมนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารพิจารณาสั่งการตามลำดับ และดำเนินการตามคำสั่งวินิจฉัยการของผู้บริหารและหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งจัดส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองและระบบ E-document จัดส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทางไปรษณีย์ EMS หรือ E-mail ฯลฯ โดยมีภารกิจหลักในการดำเนินงานรับหนังสือแจ้งขอส่งเรื่องเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม การส่งหนังสือแจ้งกำหนดการส่งเรื่องเข้าบรรจุวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม หนังสือแจ้งมติที่ประชุม ของงานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานประชุมสภาวิชาการ งานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงงานประชุมอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(2) ด้านการร่างโต้ตอบและพิมพ์หนังสือ หมายถึง งานร่างโต้ตอบและพิมพ์หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการร่างและพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและหนังสือแจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน การร่างโต้ตอบและพิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือตอบขอบคุณ พร้อมนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาลงนามโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(3) ด้านการเงินและงบประมาณ หมายถึง งานประมาณการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี และงานเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้วยระบบ MIS โดยมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ เพื่อดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(4) ด้านพัสดุและจัดซื้อ หมายถึง งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานด้วยระบบ MIS โดยมีการดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานตรวจรับ งานเบิกจ่ายพัสดุ พร้อมนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(5) ด้านเดินทางไปราชการ หมายถึง งานเดินทางไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์และหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการรวบรวมเอกสารและข้อมูลเดินทางไปราชการ และดำเนินการขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถของมหาวิทยาลัยหรือรถส่วนตัวหรือรถโดยสาร เพื่อจัดทำคำสั่งไปราชการ กำหนดวันเวลา และประสานผู้เดินทางไปราชการ พร้อมนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(6) ด้านรับรองและจัดประชุม หมายถึง งานรับรองและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการจองและขอใช้ห้องประชุม จัดเตรียมห้องประชุมและควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ของห้องประชุมให้มีสภาพพร้อมใช้งานระหว่างการประชุม อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น (ถ้ามี)
(7) ด้านจัดเก็บและค้นหาเอกสาร หมายถึง งานจัดเก็บเอกสารราชการประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยมีการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงงานให้บริการค้นหาและสำเนาเอกสารให้บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ขอรับบริการนั้น
(8) ด้านรวบรวมและเผยแพร่ผลงาน หมายถึง งานรวบรวมและเผยแพร่ผลงานประจำปี โดยมีการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงานภายใน รายงานการประชุมต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยและหรือจัดทำเล่มเอกสารพร้อมส่งให้ทุกหน่วยงานรับทราบต่อไป

2. งานกิจการสภามหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านอำนวยการสภามหาวิทยาลัย หมายถึง งานประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) งานประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยมีการกำหนดวันประชุม ตรวจสอบองค์ประชุม ออกหนังสือเชิญประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานประชุม แจ้งมติที่ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมนั้น พร้อมนำเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพิจารณาโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(2) ด้านการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หมายถึง งานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดวันประชุม ตรวจสอบองค์ประชุม ออกหนังสือเชิญประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานประชุม แจ้งมติที่ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมนั้น พร้อมนำเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพิจารณาโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(3) ด้านกิจการสภาวิชาการ หมายถึง งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยมีการกำหนดวันประชุม ตรวจสอบองค์ประชุม ออกหนังสือเชิญประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานประชุม แจ้งมติที่ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมนั้นพร้อมนำเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพิจารณาโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(4) ด้านกิจการบริหารมหาวิทยาลัย หมายถึง งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และงานประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำปี โดยมีการกำหนดวันประชุม ตรวจสอบองค์ประชุม ออกหนังสือเชิญประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานประชุม แจ้งมติที่ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมนั้น พร้อมนำเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพิจารณาโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(5) ด้านสรรหาเพื่อโปรดเกล้าฯ หมายถึง งานประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เพื่อให้ได้มาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนั้นและเสนอเรื่องผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป โดยมีการกำหนดวันประชุม ตรวจสอบองค์ประชุม ออกหนังสือเชิญประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานประชุม แจ้งมติที่ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมนั้น ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการสรรหาและเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กำหนดไว้ พร้อมนำเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพิจารณาโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

3. งานติดตามและประเมินผลงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการประเมินผลงานหน่วยงาน หมายถึง งานประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยฯ และงานประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน เพื่อจัดทำรายงานประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีการตรวจสอบองค์ประชุม ออกหนังสือเชิญประชุม จัดทำเอกสารประชุม ระเบียบวาระประชุม บันทึกและจัดทำรายงานประชุม แจ้งมติที่ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและจัดทำรายงานผลงานการดำเนิน พร้อมนำเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพิจารณาโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(2) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง งานเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งบันทึกข้อมูลเอกสารหลักฐานทั้งหมดลงระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารพิจารณาตามลำดับ
(3) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง งานควบคุมภายในและจัดทำรายงานความเสี่ยงของกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อจัดทำรายงานผลตามแผนความเสี่ยงประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารพิจารณาตามลำดับ