เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คณะกรรมการส่งเสริมฯ (ปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค
รองประธานกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
พลตำรวจตรีสมนึก บุรมี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
นายแพทย์สมชาย ภูนวกุล
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
นายสมเกียรติ กุลยดุลย์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
นายจุมพล จิตงามสุจริต
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
นายสรนันท์ สายดี
กรรมการโดยตำแหน่ง
(ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ)
นายธนวินท์ อารีเพื่อน
กรรมการโดยตำแหน่ง
(นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ)
นายเติมศักดิ์ ขจรกลิ่น
กรรมการโดยตำแหน่ง
(ประธานสภานักศึกษาภาคพิเศษ)
นางสาววราภรณ์ ภูมิภักดิ์
กรรมการโดยตำแหน่ง
(นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ)
ผศ.ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
(รองอธิการบดี)