เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คณะกรรมการ กอส. (ปัจจุบัน)

นายสิทธิพร ครุฑนาค
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
รองประธานกรรมการ
(อธิการบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์
กรรมการ
(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีคำ
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
กรรมการและเลขานุการ
(รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย)