เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด
ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกา
ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประมวลจริยธรรม
มร.รพ.
รายละเอียดเพิ่มเติม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มร.รพ.
รายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบาย สภา มร.รพ.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อบังคับ มร.รพ.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบ มร.รพ.
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

สื่อกลาง ประสานงาน ติดตาม รวบรวม รายงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลดำเนินงาน
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อสนันสนุน ภารกิจและเป้าหมาย ของสภามหาวิทยาลัย ที่เอื้อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย