เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ตามมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้นำบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟัง ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบ การประเมินผลงาน
(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพรอมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ
2.พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
3.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
5.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
7.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. 2549
8.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
9.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2556
10.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556
11.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สำนัก สถาบันร ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2556
12.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. 2557
13.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
14.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557