เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

อำนาจหน้าที่

๑. ในปีที่หนึ่งให้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดและแจ้งส่วนงานภายใน โดยให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน จะพิจารณาเห็นสมควร

๒. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลงานของส่วนงานภายในตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลงานของส่วนงานภายในที่จัดทำขึ้นตามข้อ ๑

๓. ในปีที่สองให้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงานภายใน

๔. ในปีที่สี่ให้ประเมินผลงานของส่วนงานภายใน โดยใช้วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายในมีอำนาจสั่งให้หัวหน้าส่วนงานภายในและบุคลากรของส่วนงานภายในชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอหลักฐานการดำเนินงานของส่วนงานภายใน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

๕. รายงานผลการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมอบหมาย