เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2561
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง เลขนุการสภามหาวิทยาลัย
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (แก้ไขเพิ่มเติม)
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (แก้ไขเพิ่มเติม)
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสันักบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี