เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2555
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๙/๒๕๕๕ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๗/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๖/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) (เพิ่มเติม)
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๓/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๒/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๕๕ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเพื่อต่อเวลาราชการ
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๕๕ แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๕๕ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๕๕ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๕ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๕ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๕ แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๕๕ แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๕ เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๕ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๕๕ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
32 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๕๕ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
33 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะนิเทศศาสตร์
34 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
35 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๕๕ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
36 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (กอส.)
37 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ