เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2563
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกฎหมาย(เพิ่มเติม)
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) (เพิ่มเติม)
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์มีกปะสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีพา(สนามกอล์ฟ)
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย อธิการบตี และคณบดี
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (เพิ่มเติม)
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณธกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมหาประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม)
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมหารสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมหารพิจารณากรรมการวิจัยในมนุษย์
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมหารสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มเติม)
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมหารสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมหารสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม)
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี