เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2548
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้ง ผอ.ศูนย์ สำนัก
2 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
3 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย
4 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภา... จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
6 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
7 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
8 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณบดีทั้ง 6 คณะ
9 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณบดีทั้ง 6 คณะ
10 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
11 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
12 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
13 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
14 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
15 คำสั่'งเรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย