เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2558
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม)
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มเติม)
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี(เพิ่มเติม)
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ยกเลิก)
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มเติม)
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (เพิ่มเติม)
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ยกเลิก)
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (แก้ไขเพิ่มเติม)
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)(ยกเลิก)