เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2551
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี
2 คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4 คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
9 คำสั่ง แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10 คำสั่ง ถอดถอนและแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย
12 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมภาคประชาชน
18 คำสั่ง แต่งตั้งคกก.พิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อต่ออายุราชการ
19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อต่อเวลาราชการ
20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 492/2551
21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
24 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสภาฯ ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ
25 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ เพิ่มเติม
26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
29 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เพิ่มเติม)