เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

คำสั่ง มร.รพ.

ปี 2562
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตราด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มเติม)
2 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มเติม)
3 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตราด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยียวยาความเดือดร้อนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีสิทธิสวัสดิการที่พักอาศัยของทางราชการ
6 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
7 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
8 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหาร)
10 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
11 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเลาขานุการสภามหาวิทยาลัย
13 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
15 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
17 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน กรณี รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม (ยกเลิก)
18 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)
19 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามกอล์ฟ)
20 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
21 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเบิกจ่ายอัตราเงินเดือน ๑.๕ และ ๑.๗ เท่า ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จัดจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน
22 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
23 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม)
24 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)
25 คำสั่งสภาฯ ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
26 คำสั่งสภาฯ ที่ ๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
27 คำสั่งสภาฯ ที่ ๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
28 คำสั่งสภาฯ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกฏหมาย
29 คำสั่งสภาฯ ที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม)
30 คำสั่งสภาฯ ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
31 คำสั่งสภาฯ ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
32 คำสั่งสภาฯ ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
33 คำสั่งสภาฯ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภามหาวิทยาลัย