เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2566
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ที่ ๑/๒๕๖๖ ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.๒๕๖๖
2 ข้อบังคับฯ ที่ ๒/๒๕๖๖ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖
3 ข้อบังคับฯ ที่ ๓/๒๕๖๖ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
4 ข้อบังคับฯ ที่ ๔/๒๕๖๖ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
5 ข้อบังคับฯ ที่ ๕/๒๕๖๖ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๖
6 ข้อบังคับฯ ที่ ๖/๒๕๖๖ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖
7 ข้อบังคับฯ ที่ ๗/๒๕๖๖ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖
8 ข้อบังคับฯ ที่ ๘/๒๕๖๖ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖