เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2563
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ๕/๒๕๖๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
2 ข้อบังคับฯ ๕/๒๕๖๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
3 ข้อบังคับฯ ๔/๒๕๖๓ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
4 ข้อบังคับฯ ๔/๒๕๖๓ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
5 ข้อบังคับฯ ๓/๒๕๖๓ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
6 ข้อบังคับฯ ๓/๒๕๖๓ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
7 ข้อบังคับฯ ๒/๒๕๖๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
8 ข้อบังคับฯ ๒/๒๕๖๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
9 ข้อบังคับฯ ๑/๒๕๖๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
10 ข้อบังคับฯ ๑/๒๕๖๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓