เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2549
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประเมินผลการสอนของอาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
7 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดีและคณบดี
9 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ชั้น สาขาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย (ยกเลิก)
11 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑืและวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. (ยกเลิก)