เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2557
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบังคับบัญชาบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗