เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2562
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งการของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
7 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒
9 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างรายปี ให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๖๒
10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างรายปี ให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๖๒
11 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หรือส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒
12 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หรือส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒
13 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณษตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
14 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณษตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
15 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
16 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒