เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2561
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๑
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๑
4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๑