เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2550
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ยกเลิก)
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การลาออกจากราชการ
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน
4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลจากข้าราชการ
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
7 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ยกเลิก)
9 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ (ยกเลิก)
10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
11 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐