เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2551
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๙
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4 ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (ยกเลิก)
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ยกเลิก)
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ยกเลิก)
7 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนอาจารย์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
9 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ยกเลิก)
11 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ยกเลิก)
13 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น