เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2558
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หรือส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘
7 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๘
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘