เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2564
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ที่ ๑/๒๕๖๔ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
2 ข้อบังคับฯ ที่ ๒/๒๕๖๔ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔
3 ข้อบังคับฯ ที่ ๓/๒๕๖๔ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
4 ข้อบังคับฯ ที่ ๔/๒๕๖๔ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
5 ข้อบังคับฯ ที่ ๕/๒๕๖๔ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔