เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2552
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัยฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัยฯ ของข้าราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒
4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๕๒
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
7 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี _ฉบับที่ ๒_ พ.ศ. ๒๕๕๒
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
9 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ยกเลิก)
10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ยกเลิก)