เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2565
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ที่ ๑/๒๕๖๕ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕
2 ข้อบังคับฯ ที่ ๑/๒๕๖๕ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕
3 ข้อบังคับฯ ที่ ๒/๒๕๖๕ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๕
4 ข้อบังคับฯ ที่ ๒/๒๕๖๕ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๕
5 ข้อบังคับฯ ที่ ๓/๒๕๖๕ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
6 ข้อบังคับฯ ที่ ๓/๒๕๖๕ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕