เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2547
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ (ยกเลิก)
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ (ยกเลิก)
4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ ...วิธีการสรรหานายก (ยกเลิก)
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ...การสรรหากรรมการสภา..ผู้ทรงคุณวุฒิ (ยกเลิก)
7 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ...วิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ (ยกเลิก)
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ...วิธีการสรรหาคณบดี (ยกเลิก)
9 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ...วิธีการสรรหาผอ.หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า ฉบับ 2 (ยกเลิก)
10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ...วิธีการสรรหาผอ.หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ยกเลิก)
11 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ...วิธีการสรรหาอธิการบดี (ยกเลิก)
12 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ(ยกเลิก)
13 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์...เลือกกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ (ยกเลิก)
14 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์...เลือกกรรมการสภาจากตำแหน่งบริหาร (ยกเลิก)