เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2560
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับบที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับบที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานส่วนงานภายใน หน่วยสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๐
7 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐