เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ข้อบังคับ มร.รพ.

ปี 2559
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๙
4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๙
5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๙
6 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
7 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
9 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙