เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2565
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบ ฯ ที่ ๑/๒๕๖๕ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕
2 ระเบียบ ฯ ที่ ๒/๒๕๖๕ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕
3 ระเบียบ ฯ ที่ ๓/๒๕๖๕ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕
4 ระเบียบ ฯ ที่ ๔/๒๕๖๕ ว่าด้วย การให้บุคคลทั่วไป ไปศึกษาต่อด้วยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
5 ระเบียบ ฯ ที่ ๕/๒๕๖๕ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
6 ระเบียบ ฯ ที่ ๖/๒๕๖๕ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
7 ระเบียบ ฯ ที่ ๗/๒๕๖๕ ว่าด้วย การให้บุคคลทั่วไปไปศึกษาต่อด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
8 ระเบียบ ฯ ที่ ๘/๒๕๖๕ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์สำหรับนักศึกษาผู้ดูแลนักศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕