เว็บไซต์เดิม : http://www.council.rbru.ac.th

ระเบียบ มร.รพ.

ปี 2562
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 ระเบียบ ฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๒ ว่าด้วย การให้บุคคลทั่วไปศึกษาต่อด้วยกองทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.๒๕๖๒
2 ระเบียบ ฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และอัดตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562
3 ระเบียบ ฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และอัดตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
4 ระเบียบ ฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๒ ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษสำหรับคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก พ.ศ. 2562
5 ระเบียบ ฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๒ ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษสำหรับคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
6 ระเบียบ ฯ ที่ ๑๐/๒๕๖๒ ว่าด้วย การจ่ายกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
7 ระเบียบ ฯ ที่ ๙/๒๕๖๒ ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8 ระเบียบ ฯ ที่ ๘/๒๕๖๒ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9 ระเบียบ ฯ ที่ ๗/๒๕๖๒ ว่าด้วย การบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10 ระเบียบ ฯ ที่ ๖/๒๕๖๒ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๒
11 ระเบียบ ฯ ที่ ๕/๒๕๖๒ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำหน้าที่ประเมินงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในสถาบันการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๒
12 ระเบียบ ฯ ที่ ๔/๒๕๖๒ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร
13 ระเบียบ ฯ ที่ ๓/๒๕๖๒ ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบการประเมิณความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
14 ระเบียบ ฯ ที่ ๒/๒๕๖๒ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าบริการสำหรับการจัดการการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ ๒)
15 ระเบียบ ฯ ที่ ๑/๒๕๖๒ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒)